Om Provator

Provators affärsidé är att investera i små och medelstora bolag som hamnat i svårigheter, men där möjligheterna att skapa värdetillväxt bedöms som goda. 

Provator erbjuder åtagande, i form av kompetens, styrning och kapital.

Innan Provator genomför en investering genomlyses verksamheten noga för att kartlägga nuläge och identifiera utvecklingsmöjligheter.
Med analysen som grund utarbetas en detaljerad affärsplan med syfte att skapa en positiv utveckling. 
En viktig del är att säkerställa en kompetent och motiverad företagsledning.

Provator arbetar nära portföljbolagens ledningar och stödjer dem i arbetet som krävs för att realisera bolagens affärsplaner.